Svetlo vidieka - viac ako firma

Profil sociálneho podniku


Občianske združenie SVETLO VIDIEKA (pôvodný názov CEiTV, o. z.) bolo zapísané v registri občianskych združení MV SR dňa 18.8.2010 pod č. VVS/1-900/90-36073. V súlade s pôvodnými stanovami bolo v prvom období zamerané na mimoškolské vzdelávanie, integráciu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, inovatívne využívanie informačno-komunikačných technológií a tvorbu koncepčných materiálov v oblasti rozvoja vidieka. V rokoch 2011-2012 združenie realizovalo sériu besied so žiakmi základných a stredných škôl o diskriminácii (Košice, Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec). V roku 2013 na základe spolupráce s bruselskou mimovládnou organizáciou ENAR (European Network Against Racism) a umeleckou rezbárskou dielňou Romaart v Čičave (okres Vranov nad Topľou) vznikol projekt Rómska remeselná dielňa ako produkt vidieckeho cestovného ruchu, ktorý nás neskôr priviedol k myšlienke založenia sociálneho podniku.

Od roku 2014 združenie pracovalo na viacerých projektoch pre organizácie destinačného manažmentu Klaster cestovného ruchu Šariš a Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy (elektronický turistický sprievodca www.visitsaris.eu www.slanskevrchy.eu Koncepcia rozvoja ekoturistiky v regióne ŠarišKoncepcia rozvoja cestovného ruchu Regiónu Slanské vrchy a ďalšie). V koncepčných dokumentoch vytvorených pre oba klastre sa uvažuje so zapojením znevýhodnených obyvateľov do budovania infraštruktúry cestovného ruchu a do ďalších aktivít prostredníctvom sociálneho podniku.

V súvislosti s realizáciou projektov Ekomúzeum Hornád Milič, Ekomúzeum Opálová princezná a Ekomúzeum Čierna Hora (2020, 2021), kde sme zapojili miestnych obyvateľov vrátane znevýhodnených osôb do budovania turistickej infraštruktúry (osádzanie lavičiek, infotabúľ, značkovanie, terénne úpravy atď.) Valné zhromaždenie združenia v roku 2021 prijalo rozhodnutie o úplnej zmene stanov v súlade so zákonom č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a zároveň sme požiadali o vydanie živnostenského oprávnenia na plánované činnosti.

Zakladajúcimi členmi združenia sú Ivan a Mária Burčíkovi, dlhoroční projektoví manažéri (ochrana a obnova kultúrnych pamiatok, predaj z dvora, cyklotrasy, projekty SK-HU, SK-PL atď.) a Štefan Potočňák, predtým spolumajiteľ a konateľ spoločností podnikajúcich v lokálnej televízii (Tatra Temex Television, s.r.o. Prešov a Kabel Media, s.r.o. Košice). Počas transformácie na sociálny podnik sa členom združenia stal aj Peter Kokoška, podnikateľ so skúsenosťami v investičnej oblasti (napr. výstavba bytov pre MRK), Anna Orgovánová, odborníčka na starostlivosť o zdravie a spolupracovníci zo skupiny znevýhodnených osôb Miroslav Lacko, Pavol Kantor, Aneta Amrichová a Martin Lacko. 

STANOVY

občianskeho združenia

SVETLO VIDIEKA  

podľa príslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Občianske združenie s názvom SVETLO VIDIEKA (ďalej len ,,združenie") je právnická osoba. Jeho právne pomery sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o združovaní občanov a ustanoveniami zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 112/2018 Z. z.").
 2. Stanovy združenia vymedzujú právne postavenie a právne pomery združenia, ako aj jeho finančné a majetkové postavenie, orgány a ich základné práva a povinnosti.

1

NÁZOV A SÍDLO

 1. Názov združenia: SVETLO VIDIEKA (ďalej len ,, združenie")

 2. Sídlo: Hlavná 270/29, 044 13 Valaliky

2. 1

SOCIÁLNY PODNIK A OPIS JEHO HLAVNÉHO CIEĽA

Združenie je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. v oblasti:

 1. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

 2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

 3. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

 4. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

 5. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

2. 2

ČINNOSŤ, KTOROU ZDRUŽENIE DOSAHUJE POZITÍVNY SOCIÁLNY VPLYV

 1. Združenie sa s ohľadom na článok 2. 1 týchto stanov a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. venuje najmä budovaniu, udržiavaniu a zveľaďovaniu ekoturistickej infraštruktúry, náučných chodníkov, výrobe suvenírov a iných drobných predmetov pre turistov, službám starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby, zabezpečovaniu bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, budovaniu a prevádzkovaniu ekocentier. Týmito činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.
 2. V budúcnosti môže združenie vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti združenia uvedenom v článku 2. 1 týchto stanov, ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv.

2. 3

OPIS, AKÝM SPÔSOBOM TOVARY ALEBO SLUŽBY, KTORÉ ZDRUŽENIE VYRÁBA, DODÁVA, POSKYTUJE ALEBO DISTRIBUUJE, ALEBO SPÔSOB ICH VÝROBY ALEBO POSKYTOVANIE PRISPIEVAJÚ K DOSAHOVANIU POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU

Združenie prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovným spôsobom:

 1. V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti združenie zamestnáva zraniteľné a znevýhodnené osoby. Ich zamestnávaním združenie sleduje cieľ ich (opätovného) sociálneho začlenenia.
 2. V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt združenie zabezpečuje výrobu drobnej architektúry (lavičky, altánky, odpočivadlá, navigačné tabule, infotabule, drevené sochy) na trasy náučných chodníkov a do verejných priestorov a výrobu suvenírov a iných drobných predmetov na predaj pre turistov. Týmto odkrýva skutočné pracovné schopnosti nezamestnaných, rozvíja ich remeselné zručnosti, vedomie spoluúčasti na spoločnom diele a vedomie ich prospešnosti pre spoločnosť.
 3. V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva združenie napomáha budovaním a prevádzkovaním ekocentier. Týmto prispieva k šíreniu ekologickej a zdravotnej osvety medzi zamestnancami združenia, miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi.
 4. V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť združenie napomáha službami starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 5. V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu napomáha združenie jednoduchými stavebnými a údržbárskymi prácami, ktoré zlepšujú kvalitu a dostupnosť bývania pre obyvateľov obce. Pohotovostní pracovníci sú dostupní v prípade havárií a mimoriadnych udalostí (poruchy vodovodu, kanalizácie, zimná údržba, letná údržba, údržba bytov, zber odpadu, čistenie verejných priestorov).

2. 4

SPÔSOB MERANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU

Pozitívny sociálny vplyv združenie meria v prípade spoločensky prospešnej služby podľa čl. 2. 1 nasledovne:

 1. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov združenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak nezisková organizácia zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018.
 2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt: počtom vyrobených predmetov drobnej architektúry (lavičky, altánky, odpočivadlá, navigačné tabule, infotabule, drevené sochy) na trasy náučných chodníkov a do verejných priestorov, počtom vyrobených suvenírov a iných drobných predmetov na predaj a počtom nakontrahovaných predajných miest na predaj týchto predmetov, počtom kilometrov zriadených a udržiavaných náučných, turistických a cyklistických chodníkov.
 3. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva: počtom zriadených a prevádzkovaných ekocentier v obciach, kde na to budú vytvorené vhodné podmienky. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak združenie v priebehu troch rokov uvedie do prevádzky tri ekocentrá, v ktorých bude prebiehať program na šírenie ekologickej a zdravotnej osvety medzi zamestnancami združenia, miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi.

 4. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť: počtom fyzických osôb alebo fyzických osôb, ktoré majú právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktorým je poskytnutá služba starostlivosti o domácnosť a záhradu alebo iné sociálne služby.

 5. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu: počtom výjazdov v prípade havárií a mimoriadnych udalostí a objemom zrealizovaných prác v prípade stavebných a údržbárskych prác.

2. 5

ROZDELENIE ZISKU A ZÁVÄZOK VYUŽÍVAŤ VIAC AKO 50 % ZISKU NA DOSIAHNUTIE HLAVNÉHO CIEĽA

Zisk združenie použije v tomto poradí:

 • na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb

 • na doplnenie rezervného fondu do výšky v zmysle článku 12

 • na uhradenie neuhradenej straty minulých období

 • na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z., v prípade, že združeniu bude udelený štatút registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z.

 • na iné účely stanovené správnou radou

Združenie použije 100 % zo svojho zisku (po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb) na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom združenia.

3

SPÔSOB ZVEREJNENIA PODMIENOK POSKYTOVANIA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV

VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB


Združenie zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:

 • v sídle organizácie

 • na základe žiadosti ich združenie zasiela poštou

 • na webovej stránke združenia

 • v miestnych a krajských médiách


4

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ


 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada združenia. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 3. Členstvo zaniká :

 • vystúpením - v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia správnej rade

 • úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby

 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie členskej schôdzi

 • zánikom združenia

5

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA


1. Člen má právo :

 1. zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej schôdze a hlasovať,
 2. podieľať sa na činnosti združenia,

 3. voliť a byť volený do orgánov združenia,

 4. predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti jednotlivým orgánom združenia,

 5. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravených aktivitách.

2. Člen má najmä tieto povinnosti:

 1. dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, stanovy, prípadne iné interné smernice združenia,
 2. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

 3. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

 4. plniť uznesenia orgánov združenia,

 5. aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

6

ORGÁNY ZDRUŽENIA


 1. Členská schôdza ako najvyšší orgán občianskeho združenia.
 2. Správna rada ako výkonný a riadiaci orgán občianskeho združenia.

 3. Predseda správnej rady ako štatutárny orgán občianskeho združenia.

 4. Kontrolná komisia ako kontrolný orgán občianskeho združenia.

 5. Poradný výbor ako osobitný orgán občianskeho združenia zriadený v súlade so zákonom č. 112/2018 Z. z.

7

ČLENSKÁ SCHôDZA

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Zvoláva ju správna rada združenia minimálne jedenkrát ročne. Správna rada upovedomí člena o zasadaní členskej schôdze písomnou formou, zverejnením informácie o zasadaní členskej schôdze na informačnej tabuli v mieste sídla združenia alebo na internetovej stránke združenia ak ju má zriadenú. Zúčastniť sa na členskej schôdzi má právo každý člen združenia.
 2. Ak o zvolanie členskej schôdze písomne požiada najmenej 3/5 všetkých členov združenia, správna rada je povinná zvolať členskú schôdzu združenia do dvoch mesiacov.
 3. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na členskej schôdzi združenia. Podpis na poverení musí byť úradne osvedčený, pričom zastúpený člen sa v takomto prípade považuje za prítomného.

 4. Členská schôdza združenia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Každý člen disponuje na členskej schôdzi jedným hlasom. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Ak sa v riadnom čase nezíde nadpolovičná väčšina členov združenia, vyhlási predsedajúci prestávku a po 30 minútach zvolá novú členskú schôdzu, na ktorej  prijíma uznesenie nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia.

 5. Členská schôdza združenia:

 • prerokúva a schvaľuje individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a úhradu strát a výročnú správu

 • schvaľuje zmeny stanov združenia

 • schvaľuje rozpočet združenia

 • schvaľuje rokovací a volebný poriadok členskej schôdze

 • rozhoduje o zrušení združenia, o ustanovení likvidátora a o spôsobe vysporiadania majetku združenia

 • volí a odvoláva členov správnej rady združenia

 • volí a odvoláva členov kontrolnej komisie združenia

 • schvaľuje vnútorné smernice združenia

 • rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí

8

SPRÁVNA RADA

 1. Správna rada je riadiacim a výkonným orgánom združenia v čase medzi dvoma zasadaniami členskej schôdze.

 2. Správna rada má minimálne 3 členov. Členom správnej rady môže byť len člen združenia.

 3. Správna rada je za svoju činnosť zodpovedná členskej schôdzi.

 4. Funkčné obdobie členov správnej rady je 5 rokov.

 5. Správna rada združenia sa schádza podľa potreby, najmenej štyrikrát do roka. Povinnosť zvolať správnu radu má predseda správnej rady. Správna rada musí byť zvolaná do 30 dní, ak o to požiada aspoň polovica jej členov písomnou formou alebo ak to navrhne kontrolná komisia.

 6. Správna rada v období medzi dvoma členskými schôdzami rozhoduje s konečnou platnosťou o všetkých zásadných otázkach združenia mimo otázok, o ktorých rozhodovanie prislúcha členskej schôdzi. Správna rada združenia rozhoduje najmä o:

 • použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia

 • predkladá členskej schôdzi na prerokovanie a schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a úhradu strát

 • o použití rezervného fondu

 • podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri

 • schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku

 • rozhoduje o obmedzení práva predsedu správnej rady konať v mene združenia

     7.    Správna rada volí zo svojho stredu predsedu správnej rady.

     8.    Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpoloviční väčšina jej členov. Uznesenie je prijaté      nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

     9.   Pri uvoľnení člena správnej rady, keď v nej zostanú menej ako traja členovia, vykoná správna rada na základe svojho hlasovania kooptáciu nového člena správnej rady na návrh niektorého člena správnej rady. Riadna voľba nového člena správnej rady sa uskutoční na najbližšej členskej schôdzi.


9

PREDSEDA SRÁVNEJ RADY

 1. Predseda správnej rady je volený správnou radou na obdobie 5 rokov.

 2. Predseda správnej rady zvoláva schôdze správnej rady a predsedá im.

 3. Predseda správnej rady je štatutárnym orgánom združenia a zastupuje združenie navonok.

 4. Odvolať predsedu správnej rady môže správna rada v tajnom hlasovaní na návrh člena správnej rady, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov členov správnej rady.

10

KONTROLNÁ KOMISIA


 1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť združenia a prerokúva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných orgánov združenia. Kontrolná komisia má 3 členov, ktorých volí členská schôdza.
 2. Kontrolná komisia sa vyjadruje k účtovným závierkam, ktoré je združenie povinné vyhotovovať podľa osobitného predpisu a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k návrhu úhrady straty združenia a výročnej správe.
 3. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia správnu radu a vyžaduje zaistenie nápravy.

 4. Kontrolná komisia si zo svojich členov volí predsedu.

 5. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.

 6. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si u správnej rady akékoľvek informácie o hospodárení združenia. Správna rada je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení združenia a jeho členov.

 7. Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

11

PORADNÝ VÝBOR


 1. Poradný výbor tvoria minimálne 3 členovia. Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby. Najmenej jeden člen poradného výboru musí byť zamestnancom tohto združenia, ktorý je znevýhodnenou alebo zraniteľnou osobou.
 2. Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní združenia, na dosahovaní jeho pozitívneho sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
 • prerokovaním

 • právom na informácie

 • kontrolnou činnosťou

     3.    Spôsob voľby alebo vymenovania a spôsob odvolania člena poradného výboru, ako aj riadneho fungovania poradného výboru upraví združenie vo svojich vnútorných predpisoch, aby najmenej vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo zabezpečené transparentné a spravodlivé prostredie.

12

REZERVNÝ FOND


 1. Združenie pri svojom vzniku rezervný fond nevytvorilo.
 2. Združenie vytvorí rezervný fond až z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.
 3. Rezervný fond je združenie povinné každoročne dopĺňať o 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 10 % základného imania.

 4. O použití rezervného fondu rozhoduje správna rada združenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 5. Do rezervného fondu združenie môže vložiť finančné prostriedky na účely ich budúceho použitia na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.


13

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA


 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia.

 2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 3. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.

 4. Majetok združenia tvoria:

 • vklady zakladateľov

 • príjmy z vlastnej činnosti

 • príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení

 • dary od fyzických osôb a právnických osôb

 • dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia

 • dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií

     5.    Príjmy z činnosti združenia podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov.

     6.    Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu hlavného cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením hlavného cieľa združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi.


14

ZRUŠENIE ZDRUŽENIA

 1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia členskej schôdze alebo zlúčením s iným združením. O zrušení rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov.
 2. Ak sa združenie zrušuje rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácií združenia sa najprv uhradia všetky záväzky a pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácií alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné, charitatívne a humánitárne účely.

 4. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok združenia prechádza na iné združenie po zlúčení. V prípade, že združenie získa osvedčenie o registrácií štatútu registrovaného sociálneho podniku, môže sa združenie so štatútom registrovaného sociálneho podniku zlúčiť výlučne iba s iným združením, ktoré má platný štatút registrovaného sociálneho podniku vydaný v oboch prípadoch Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.


15

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením a účinnosť dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 2. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenie zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä, nie však výlučne, ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z.

 3. Tieto stanovy sú vyhotovené v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.

Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením Združenia dňa 21. 7. 2021.