SVETLO VIDIEKA

Ochraňuj dedičstvo svojich otcov

.


.

Naša vízia

Filozofia projektu SVETLO VIDIEKA spočíva v postupnom zakladaní malých pobočiek (tzv. ekocentier) v partnerských obciach, v ktorých v spolupráci s miestnymi samosprávami a ďalšími partnermi realizujeme aktivity smerujúce k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešných služieb v zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. osociálnej ekonomike v nasledujúcich oblastiach:

  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu 


.

Profil sociálneho podniku


Občianske združenie SVETLO VIDIEKA (pôvodný názov CEiTV, o. z.) bolo zapísané v registri občianskych združení MV SR dňa 18.8.2010 pod č. VVS/1-900/90-36073. V súlade s pôvodnými stanovami bolo v prvom období zamerané na mimoškolské vzdelávanie, integráciu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, inovatívne využívanie informačno-komunikačných technológií a tvorbu koncepčných materiálov v oblasti rozvoja vidieka. V rokoch 2011-2012 združenie realizovalo sériu besied so žiakmi základných a stredných škôl o diskriminácii (Košice, Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec). V roku 2013 na základe spolupráce s bruselskou mimovládnou organizáciou ENAR (European Network Against Racism) a umeleckou rezbárskou dielňou Romaart v Čičave (okres Vranov nad Topľou) vznikol projekt Rómska remeselná dielňa ako produkt vidieckeho cestovného ruchu, ktorý nás neskôr priviedol k myšlienke založenia sociálneho podniku.

Od roku 2014 združenie pracovalo na viacerých projektoch pre organizácie destinačného manažmentu Klaster cestovného ruchu Šariš a Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy (elektronický turistický sprievodca www.visitsaris.eu  www.slanskevrchy.eu  Koncepcia rozvoja ekoturistiky v regióne Šariš  Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Regiónu Slanské vrchy a ďalšie). V koncepčných dokumentoch vytvorených pre oba klastre sa uvažuje so zapojením znevýhodnených obyvateľov do budovania infraštruktúry cestovného ruchu a do ďalších aktivít prostredníctvom sociálneho podniku.

V súvislosti s realizáciou projektov Ekomúzeum Hornád Milič, Ekomúzeum Opálová princezná a Ekomúzeum Čierna Hora (2020, 2021), kde sme zapojili miestnych obyvateľov vrátane znevýhodnených osôb do budovania turistickej infraštruktúry (osádzanie lavičiek, infotabúľ, značkovanie, terénne úpravy atď.) Valné zhromaždenie združenia v roku 2021 prijalo rozhodnutie o úplnej zmene stanov v súlade so zákonom č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a zároveň sme požiadali o vydanie živnostenského oprávnenia na plánované činnosti.

Zakladajúcimi členmi združenia sú Ivan a Mária Burčíkovi, dlhoroční projektoví manažéri (ochrana a obnova kultúrnych pamiatok, predaj z dvora, cyklotrasy, projekty SK-HU, SK-PL atď.) a Štefan Potočňák, predtým spolumajiteľ a konateľ spoločností podnikajúcich v lokálnej televízii (Tatra Temex Television, s.r.o. Prešov a Kabel Media, s.r.o. Košice). Počas transformácie na sociálny podnik sa členom združenia stal aj Peter Kokoška, podnikateľ so skúsenosťami v investičnej oblasti (napr. výstavba bytov pre MRK), Anna Orgovánová, odborníčka na starostlivosť o zdravie a spolupracovníci zo skupiny znevýhodnených osôb Miroslav Lacko, Pavol Kantor, Aneta Amrichová a Martin Lacko.Ponuka stavebných prác a ďalších činností

SVETLO VIDIEKA je integračný sociálny podnik, úlohou ktorého je pomáhať umiestňovať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby na otvorenom trhu práce formou poskytovania vlastných služieb.

V rámci našich aktivít v stavebnej výrobe ponúkame nasledujúce stavebné práce:

Zatepľovanie, obklady a dlažby, montáž sadrokartónu, strojové omietky, štukovanie a stierkovanie, terénne úpravy, výkopové a pomocné práce, výmenu okien, betonárske práce, priemyselné podlahy, murárske práce, izolácie striech, maliarske práce, elektroinštalácie, rozvody, frézovanie krovov, búracie práce, prácu s kameňom a pokládku.

K ďalším činnostiam, ktoré sme oprávnení vykonávať, patrí budovanie drobnej turistickej infraštruktúry (chodníky, lavičky, altánky, infotabule), výroba suvenírov, čistiace a upratovacie služby, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, čistiace a upratovacie služby, služby súvisiace so skrášľovaním tela, ochranou zdravia a životného prostredia, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.